آسیاپرداز

جستجو

تغییر بستر E1

حسب تصمیم مخابرات ایران مبنی بر تغییر بستر E1 به SIP TRUNK ، کلیه خطوط باید تا پایان سال 1402 به SIP TRUNK تغییر یابند

صدور پیش فاکتور برای :
شما می توانید برای هر کدام از حالت های زیر درخواست صدور پیش فاکتور نمائید . پس از ثبت پیش فاکتور به واتس آپ شما ارسال می گردد.