فرم نظر سنجی

لطفا فرم نظرسنجی زیر را تکمیل فرمائید.شما باید میزان موافقت خود با هر عبارت را درج نمائید. یک کمترین و هفت بیشترین میزان موافقت می باشد.